ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR

Ενημέρωση για την εφαρµογή του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (General Data Protection Regulation – GDPR)

Το Ζωγράφειο Σχολείο ως ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με ευθύνη για την ψηφιακή ασφάλεια των μαθητών/τριών του, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται, διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από τα συστήματά του.

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωστοποιούμε τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται στο Σχολείο μας μας στο πλαίσιο της φοίτησης του παιδιού σας, ο οποίος είναι απολύτως συμβατός και σύμφωνος με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) και εναρμονισμένος με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, ως εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο αλλά και ως συνδυασμός στοιχείων και δεδομένων που προσδιορίζουν ένα άτομο και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτά, τις οικογένειες ή τις περιστάσεις τους.

Ο παρών Γενικός Κανονισμός καθορίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο Ζωγράφειο Σχολείο, καθώς και των γονέων τους, τα οποία τηρούνται είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή. Επίσης, καθορίζει την επεξεργασία τους και σε άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες του, όπως η μεταφορά, η σίτιση, τα ειδικά προγράμματα, τα θερινά προγράμματα, και έτερες τυχόν δράσεις, που αφορούν τομείς δραστηριοτήτων μας, καθώς και των εκπαιδευτικών, των υπαλλήλων, των αποφοίτων, των δωρητών ή και τρίτων προσώπων-επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.zografeio.gr Επίσης, παρέχει επεξηγήσεις και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε, την επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε, καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων.

 1. Δεδομένα που συλλέγει το Ζωγράφειο Σχολείο

1.1. Δημογραφικά στοιχεία μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, σχολική μονάδα προέλευσης και τάξη που φοιτά),

1.2. Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, e-mail και τυχόν άλλα στοιχεία επικοινωνίας),

1.3. Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης,

1.4. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας γονέων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

1.5. Οικονομικά και φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ – Δ.Ο.Υ – επάγγελμα) του οικονομικά υπόχρεου για την έκδοση νομίμων φορολογικών παραστατικών,

1.6. Σχέση μαθητή/τριας με απόφοιτο του Σχολείου ή με μέλος του προσωπικού/συνεργατών/ διοίκησης του Ζωγράφειου Σχολείου,

1.7. Το σύνολο των δεδομένων που αναγράφονται στο Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Γυμνασίου ή Λυκείου στη βεβαίωση φοίτησης ή στον έλεγχο προόδου του/ης μαθητή/τριας,

1.8. Τυχόν δικαστική απόφαση επιμέλειας και γενικά ρύθμισης προσωπικής κατάστασης μαθητή/τριας,

1.9. Στοιχεία Μεταφοράς (πληροφορίες της στάση επιβίβασης ή αποβίβασης που επιλέγει ο γονέας εφόσον εγγραφεί στο σύστημα Μεταφοράς),

1.10. Δεδομένα υγείας του/ης μαθητή/τριας που πηγάζουν από ιατρικά έγγραφα και βεβαιώσεις και λοιπά πιστοποιητικά ιατρικής φύσεως τα οποία καταθέτουν οι γονείς στο Ζωγράφειο Σχολείο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας (όπως το Ατομικό Δελτίο Υγείας), όπως επίσης και τυχόν λήψη φαρμάκων από το/η μαθητή/τρια,

1.11. Στοιχεία επίδοσης, φοίτησης και διαγωγής του/ης μαθητή/τριας που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αναλυτική και γενική βαθμολογία, προφορικοί και γραπτοί βαθμοί, κριτήρια αξιολόγησης, απουσίες, κυρώσεις, βραβεία, διακρίσεις, ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες κ.α.),

1.12. Ηλεκτρονική διεύθυνση και προσωπικό τηλέφωνο επικοινωνίας μαθητή/τριας και κηδεμόνα,

1.13. Τυχόν δηλωθείσες ειδικές διατροφικές προτιμήσεις,

1.14. Πληροφορίες που αφορούν την συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε συμπληρωματικά μαθήματα, ολοήμερο ή δευρυμένο πρόγραμμα ή εκπαιδευτικούς ομίλους (απόγευμα ή Σαββατοκύριακο),

1.15. Πληροφορίες για απαλλαγή από συγκεκριμένα μαθήματα,

1.16. Τον τρόπο και τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης του/ης μαθητή/τριας από το Σχολείο,

1.17. Δημοσίευση αποτελεσμάτων διαγωνισμών στους οποίους ο/η μαθητής/τρια έλαβε μέρος, στην ιστοσελίδα του Σχολείου ή σε άλλο υλικό (έντυπα, αφίσες, βίντεο στο διαδίκτυο, λογαριασμούς του σχολείου σε κοινωνικά δίκτυα κλπ)

1.18. Φωτογραφίες/video του/ης μαθητή/τριας κατά τη φοίτησή του στο Ζωγράφειο Σχολείο καθώς και από εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του Σχολείου (διαγωνισμοί, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι ο κηδεμόνας έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του σε  ειδικό έντυπο-Υπεύθυνη Δήλωση),

1.19. Φωτογραφίες των μαθητών/τριών (πιθανότατα και των γονέων) για την δημιουργία αρχείου φωτογραφιών ή αναμνηστικών λευκωμάτων ανά τμήμα και τάξη,

1.20. Το Username και το Password του/ης μαθητή/τριας που απαιτούνται για την είσοδό του/ης στην πλατφόρμα Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Ζωγράφειου Σχολείου.

 1. Νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ζωγράφειο Σχολείο βρίσκει έρεισμα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

(α) Εκτέλεση σύμβασης: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Ζωγράφειου Σχολείου και του κηδεμόνα,

(β) Εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Ζωγράφειο Σχολείου, όπως προκύπτει από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ιδιωτικού Σχολείου, τις νομοθετικές διατάξεις υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και τη φορολογική νομοθεσία,

(γ) Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του ανήλικου τέκνου,

(δ) Εκπλήρωση έννομων συμφερόντων του Ζωγράφειου Σχολείου, όπως η προστασία προσώπων, εγκαταστάσεων και αγαθών εντός του Σχολείου, εφόσον αυτά υπερέχουν προφανώς των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, οπότε και η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των συμφερόντων αυτών,

(ε) Θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων του Ζωγράφειου Σχολείου, δικαστικώς και εξωδίκως.

(στ) Συγκατάθεση: Όταν η επεξεργασία των δεδομένων δεν στηρίζεται σε κάποια από τις ανωτέρω νομικές βάσεις ή όταν η συγκατάθεση απαιτείται από νομοθετική διάταξη, η επεξεργασία θα γίνεται, εφόσον έχει προηγουμένως χορηγηθεί έγγραφη, ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση.

 1. Ασφαλής αποθήκευση και πρόσβαση σε δεδομένα

3.1. Το Ζωγράφειο Σχολείο εξασφαλίζει ότι τα συστήματα έχουν ρυθμιστεί έτσι, ώστε η ύπαρξη προστατευμένων αρχείων να αποκρύπτεται από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και να τους παρέχεται άδεια που θα καθορίζει ποια αρχεία είναι προσβάσιμα σε αυτούς. Η πρόσβαση σε προστατευμένα δεδομένα ελέγχεται ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη. Ορισμένα μέλη του προσωπικού θα έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα. Όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν απόρρητους ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης.

3.2. Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών θα είναι προσβάσιμα μόνο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αρχεία που προστατεύονται με ασφάλεια. Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα έχει ρυθμισθεί σε αυτόματο κλείδωμα εάν δεν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον για πέντε (5) λεπτά. Όλα τα μέσα αποθήκευσης αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου αποφεύγεται ο φυσικός κίνδυνος, η απώλεια ή η ηλεκτρονική υποβάθμισή τους. Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών αποθηκεύονται μόνο σε κλειδωμένες ντουλάπες του Ζωγράφειου Σχολείου. Ο ιδιωτικός εξοπλισμός (δηλ. ιδιοκτησία των χρηστών (π.χ. καθηγητών, δασκάλων ή προσωπικού) δεν χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του Σχολείου.

3.3. Όταν τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε φορητό σύστημα υπολογιστή, USB stick ή οποιοδήποτε άλλο αφαιρούμενο μέσο:

 • Τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα και προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης,
 • Η συσκευή να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης,
 • Η συσκευή διαθέτει εγκεκριμένο λογισμικό ελέγχου ιού και κακόβουλου λογισμικού,
 • Τα δεδομένα διαγράφονται με ασφάλεια από τη συσκευή, σύμφωνα με την πολιτική του Ζωγράφειου Σχολείου μόλις έχει μεταφερθεί ή έχει ολοκληρωθεί η χρήση της.

Το Σχολείο μας διαθέτει σαφή πολιτική και διαδικασίες για την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, πρόσβαση και αποκατάσταση όλων των δεδομένων που βρίσκονται σε σχολικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων εκτός του χώρου.

 1. Σκοποί της επεξεργασίας

4.1. Η εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση του/ης μαθητή/τριας στο Ζωγράφειο Σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του/ης από και προς το Σχολείο, της συμμετοχής του/ης σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες εντός του Σχολείου ή εκτός Σχολείου, καθώς και η χορήγηση αναγνωρισμένου απολυτηρίου σπουδών

4.2. Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών,

4.3. Η φύλαξη και ασφάλεια των παιδιών και των εγκαταστάσεων των Σχολείων, η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση,

4.4. Η επικοινωνία του Ζωγράφειου Σχολείου με τον κηδεμόνα των μαθητών/τριών για θέματα που αφορούν στη φοίτηση τους, στις προσφερόμενες από το Σχολείο υπηρεσίες, μέσω της αποστολής e-mail, Newsletter, SMS ή ταχυδρομικών επιστολών.

4.5. Η χρήση από το/η μαθητή/τρια, τον κηδεμόνα του αλλά και από το Ζωγράφειο Σχολείο, φωτογραφιών/video ως αναμνηστικά της σχολικής ζωής και της προώθηση των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί το Σχολείο, μόνον με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του κηδεμόνα σε  ειδικό έντυπο-Υπεύθυνη Δήλωση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.

4.6. Για την ασφαλιστική κάλυψη υγείας των μαθητών/τριών για το χρόνο που βρίσκονται στο Ζωγράφειο Σχολείο. Προς το σκοπό κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεούμεθα με βάση τους όρους της ασφαλιστικής εταιρείας να διαβιβάσουμε προς αυτή τα ονοματεπώνυμα των ασφαλιζομένων μαθητών/τριών ανά τάξη. Για την επεξεργασία των δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία μπορείτε να απευθύνεστε στην ίδια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως π.χ. το δικαίωμα πρόσβασης κ.α, καθώς και τυχόν παράπονα. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης για τη διαβίβαση των δεδομένων σας από το Σχολείο μας στις εταιρείες αυτές, και εφόσον αυτό γίνει δεκτό, θα ενημερώσουμε εμείς σχετικά την ασφαλιστική εταιρεία.

 1. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός των σχολικών μονάδων και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των Σχολείων, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων, κατόπιν νόμιμης υποχρέωσης, σύμβασης συνεργασίας ή και κατόπιν αιτήσεως – συγκατάθεσης του ίδιου του υποκειμένου των δεδομένων, είναι:

(α) Δημόσιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ΚΕΣΥ ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς, Υπουργείο Εργασίας),

(β) Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,

(γ)  Άλλα σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε περίπτωση μετεγγραφής του/ης μαθητή/μαθήτριας,

(δ) Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε περίπτωση που ζητηθούν βαθμοί ή έτερες πληροφορίες αναφορικά με τα εκπαιδευτικά θέματα του/ης μαθητή/τριας και κατόπιν ρητής ενημέρωσης του/ης και των γονέων του/ης, καθώς και συγκατάθεσης/εξουσιοδότησης αυτών για χορήγηση των στοιχείων,

(ε) Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το Ζωγράφειο Σχολείο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων,

(στ) Εξωτερικοί συνεργάτες του Ζωγράφειου Σχολείου, όπως -ενδεικτικώς αναφερόμενοι- εταιρείες Μεταφοράς (και οι προστηθέντες τους οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων), φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων του Σχολείου, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί κ.α, που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

(ζ) Η συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία.

η) Τρίτα πρόσωπα (όπως τράπεζες ή τρίτοι διοργανωτές εκδήλωσης ή δράσης). Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας/αίτησης.

 1. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

6.1. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

6.2. Μετά την αποφοίτηση του παιδιού σας το Ζωγράφειο Σχολείο θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του Σχολείου (π.χ. εκδηλώσεις), εκτός εάν ασκηθεί  δικαίωμα εναντίωσης.

6.3. Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/video) του παιδιού σας θα διατηρηθεί για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, οπότε θα διαγραφούν άμεσα.

6.4. Φωτογραφίες/video στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ζωγράφειου Σχολείου (www.zografeio.gr) μπορούν να παραμείνουν ανηρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

 1. Υποβολή αιτήματος πρόσβασης

Τα υποκείμενα των δεδομένων (γονείς, οι έχοντες τη γονικοί μέριμνα των ανηλίκων, ανήλικοι άνω των 16 ετών) έχουν δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης – Σημειώσεις απορρήτου,
 • Δικαίωμα πρόσβασης – Αίτηση για πρόσβαση του υποκειμένου,
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Διόρθωση σφαλμάτων,
 • Δικαίωμα διαγραφής – Διαγραφή δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος

για τη διατήρησή τους,

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Αποκλεισμός ή καταστολή της επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα εναντίωσης:

(i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms. Στην περίπτωση αυτή το Ζωγράφειο Σχολείο θα διακόψει την αποστολή ενημερώσεων,

(ii) Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το Ζωγράφειο Σχολείο κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία          και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών,

iii) Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του σχολείου μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.

 • Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει μέσωειδικού εντύπου-Υπεύθυνης Δήλωσης για την επεξεργασία φωτογραφίας/video του παιδιού σας και ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ζωγράφειου Σχολείου.

Στο πλαίσιο άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων, το Ζωγράφειο Σχολείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ικανοποιεί τα δικαιώματα αυτά το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του σχετικού έγγραφου αιτήματός σας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, το Σχολείο θα ενημερώσει τους αιτούντες για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης. Αν το αίτημα υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητηθεί να αποσταλεί με διαφορετικό τρόπο. Αν δεν ενεργήσει επί του αιτήματος σας, το Ζωγράφειο Σχολείο θα ενημερώσει τον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. Αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χορηγούνται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν εκτός αν ζητηθούν επιπλέον αντίγραφα.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Ζωγράφειο Σχολείο, Ανατολή (θέση Ραψίστα) Ιωαννίνων, Τ.Κ.: 45500 ή τηλεφωνικώς καλώντας στο 2651 310 311 ή ηλεκτρονικά με e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση: edu@zografeio.gr

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 1. Διάθεση δεδομένων

Το Ζωγράφειο Σχολείο διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται ενόψει του επιδιωκόμενου κάθε φορά σκοπού επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, το Σχολείο διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης του παιδιού σας και μετά την αποφοίτησή του για όσο χρόνο απαιτείται κατά περίπτωση από την νομοθεσία ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων ή αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας αρχής και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

Η διάθεση προσωπικών δεδομένων, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, διεξάγεται κατά τρόπο που καθιστά εξαιρετικά απίθανη την ανασυγκρότηση. Τα ηλεκτρονικά αρχεία απορρίπτονται με ασφάλεια και τα άλλα μέσα καταστρέφονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τηρείται αρχείο καταγραφής καταστροφής όλων των δεδομένων που απορρίπτονται. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει το αναγνωριστικό εγγράφου, την ταξινόμηση, την ημερομηνία καταστροφής, τη μέθοδο και την εξουσιοδότηση.

Το Ζωγράφειο Σχολείο διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, του προσωπικού ή των γονέων/κηδεμόνων διατηρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – επίσημο site Eur-lex στα Ελληνικά). Κατά συνέπεια, όλα τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται και διατηρούνται θεμιτά και νόμιμα, διατηρούνται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται και παραμένουν ιδιωτικά και ασφαλή με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται, είτε χρησιμοποιούνται στο χώρο του Σχολείου, είτε φιλοξενούνται στο διαδίκτυο, είτε η πρόσβαση γίνεται εξ αποστάσεως.

Οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία αφαιρούνται από το Ζωγράφειο Σχολείο (για παράδειγμα μέσω e-mail ή με αφαιρούμενες μονάδες αποθήκευσης usb stick, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ή CD/DVD) κρυπτογραφούνται με κάποια μέθοδο την οποία εγκρίνει το Σχολείο.

 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: edu@zografeio.gr

Πολιτική χρήσης Cookies

Η ιστοσελίδα του Ζωγράφειου Σχολείου (www.zografeio.gr) χρησιμοποιεί cookies. Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες cookies:

 • Τα απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για να μπορεί ο διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί σωστά.
 • Επιδόσεων. Τα cookies αυτά βοηθάνε στη μέτρηση των επισκέψεων και της κυκλοφορίας του διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του. Μέσω αυτών μπορούμε να μαθαίνουμε ποια είναι η κίνηση των επισκεπτών /χρηστών μέσα στις ιστοσελίδες καθώς και ποιες ιστοσελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι όλες ανώνυμες. Αν απαγορεύσετε τη χρήση αυτών των cookies τότε δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχετε επισκεφτεί τον διαδικτυακό μας τόπο και σαν αποτέλεσμα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την απόδοσή της.
 • Λειτουργικότητας. Τα cookies αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον διαδικτυακό μας τόπο να σας προσφέρει εξατομίκευση και βελτιωμένη λειτουργικότητα. Ορίζονται είτε από εμάς είτε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στην ιστοσελίδα. Αν απαγορευτεί η χρήση αυτών των cookies τότε ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών ή και όλες μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.
 • Στόχευσης/Διαφήμισης.

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις πληροφορίες που λάβαμε μέσω των cookies και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες αυτών, για να σας εμφανίσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Cookies που χρησιμοποιούνται από το Ζωγράφειο Σχολείο

 • Session Cookies. Χρησιμοποιούμε Session Cookies για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη περιήγηση και να αποτραπεί ηεπαναλαμβανόμενη απεικόνιση μηνύματος καλωσορίσματος.
 • Google Analytics. Η Google μας βοηθάει να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό μας τόπο, προκειμένου να βελτιώνουμε τη λειτουργία και το περιεχόμενο της και την εμπειρία των χρηστών/επισκεπτών.
 • Google Tag Manager. Χρησιμοποιούμε το διαχειριστή ετικετών Google για να παρακολουθήσουμε την επισκεψιμότητά μας και για να δοκιμάζουμε νέες λειτουργίες για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη/επισκέπτη στον διαδικτυακό μας τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τις τρίτες εταιρείες καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της τρίτης εταιρείας.

 • Για την πολιτική Google, δείτε στο http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Για την πολιτική Facebook, δείτε στο http://www.facebook.com/about/privacy

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των Cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να τα διαγράψετε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο  ή/και να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή (Browser):

Μάθετε περισσότερα για τα cookies: http://www.aboutcookies.org

Αν δεν επιτρέψετε την αποθήκευση των απαραίτητων cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς του ιστοτόπου του Ζωγράφειου Σχολείου: www.zografeio.gr

Ο ιστότοπος του Ζωγράφειου Σχολείου: www.zografeio.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας πολιτικής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των πελατών-χρηστών. Γι αυτό παρακαλείσθε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα να διαβάζετε στον ανωτέρω ιστότοπο την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της πολιτικής, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο του Ζωγράφειου Σχολείου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εκ της Διεύθυνσης του Ζωγράφειου Σχολείου