Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την εισαγωγή ιδιωτών υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας διαμέσου του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών ξεκίνησε με τη δημοσίευση της Προκήρυξης και λήγει την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024. Σύμφωνα με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές της Αστυνομίας συνολικά ανέρχεται σε 1.080 σπουδαστές/τριες, ενώ ανά κατηγορία θα προσληφθούν 50 στη Σχολή Αξιωματικών και 1.030 στη Σχολή Αστυφυλάκων.
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε παρελθόντα έτη και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Επίσης, θα πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 17), όπως ισχύει και να έχουν ανάστημα, το οποίο να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.
Οι υποψήφιοι/ες, πριν την διαδικασία επιλογής (συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου) για την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, που είναι είναι ενιαίες και κοινές για τους/ ις υποψήφιους/ ες και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων). Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (25-02-2024) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα διεξαχθούν από τις αρχές μηνός Μαρτίου.

Διαβάστε λεπτομερώς τη σχετική Προκήρυξη κάνοντας κλικ στο link που ακολουθεί:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A8146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A4%CE%9E%CE%A3?inline=true